Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

5.4.

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016

Bratislavské právnické fórum 2015 - Bratislava legal forum

3.2.1.

Bratislavské právnické fórum 2013 - Bratislava Legal Forum

XIIth International Conference on Human Rights

Právo ako zjednotiteľ Európy - veda a prax 2010