Partneri:

Profil konferencie


Bratislavské právnické fórum 2015 je druhý ročník úspešnej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa prvýkrát konala na akademickej pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v októbri 2013.

Konferencia sa v roku 2015 uskutočňuje pri príležitosti 105. výročia narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenského práva prof. JUDr. Štefana Lubyho, DrSc., ktorý pôsobil na Právnickej fakulte UK v Bratislave a je autorom mnohých nadčasových právnych myšlienok.


Konferencia trvá dva dni.

Prvý deň konferencie (9.10.2015) sa uskutoční otváracie plenárne zasadnutie v historickej aule Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorom vystúpia poprední predstavitelia Slovesnkej republiky, Európskej únie a renomovaní domáci a zahraniční odborníci. Témou plenárneho zasadnutia je: „Právne a spoločenské nástroje na efektívnejšie a dôveryhodnejšie súdnictvo".

V popoludňajších hodinách nadviaže na plenárne zasadnutie rokovanie 11 tematicky zameraných sekcií (presné znenie tém je zverejnené v časti  "Sekcie"), ktoré bude pokračovať aj druhý deň (10. október 2015). V rámci sekcie vystúpia s príspevkami prihlásení účastníci konferencie. Každá sekcia bude venovaná aktuálnej problematike, ktorej tematické vymedzenie je zverejnené v programe konferencie. Rokovanie sekcií bude prebiehať v slovenskom, českom a väčšina sekcií aj v anglickom jazyku.

Hlavným cieľom podujatia je výmena, komparácia a syntéza poznatkov, informácií a názorov o právnom vývoji v daných oblastiach, jeho ďalšom smerovaní  a rozvoji v budúcom období. Zámerom je diskusia o aktuálnych odborných témach, ktoré majú dosah na celospoločenské dianie.

Konferencia má byť súčasne aj signálom o existencii nesporného záujmu vzdelávacích ustanovizní o pozitívne ovplyvňovanie právneho vývoja, o prepojenie vedy s praxou a predovšetkým o vytvorenie platformy pre diskusiu o zásadných odborných otázkach celospoločenského dosahu.

Záštita nad konferenciou:
doc. JUDr. Robert Fico, CSc. – predseda vlády Slovenskej republiky

Naše pozvanie na účasť na plenárnom zasadnutí láskavo prijali nasledujúce významné osobnosti: 

doc. JUDr. Robert Fico, CSc. – predseda vlády Slovenskej republiky

JUDr. Jana Baricová – Ústavný súd Slovenskej republiky 

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš – prorektor Vysoké školy podnikání a práva, Ústav štátu a práva Akadémie vied Českej republiky

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. - Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. - Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied

prof. James E. Moliterno - Washington and Lee University School of Law

Hon. Prof. Dr. Eckart Ratz – predseda Najvyššieho súdu Rakúska

JUDr. Pavel Rychetský – predseda Ústavného súdu Českej republiky

Doc. JUDr. Marek Števček, PhD. – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD. - predseda Najvyššieho súdu Českej republiky, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Publikačným výstupom konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov s pridelením ISBN, ktorý bude vydaný po skončení konferencie v elektronickej podobe na CD nosiči. Zborník bude súčasne trvalo dostupný na webovej stránke konferencie a prístupný v medzinárodných databázových knižničných systémoch. Publikované budú iba príspevky účastníkov, ktorí sa zúčastnia na rokovaní konferencie a ktoré prejdú recenzným posúdením.

Prihlásiť sa na konferenciu je možné najneskôr do 15.9.2015 prostredníctvom on-line registračného systému dostupného na tejto webovej stránke. Pri prihlásení sa do 30.6.2015 uhradia účastníci len zvýhodnený konferenčný poplatok.

Príspevky do zborníka bude možné odoslať najneskôr do 1.11.2015. Uvedený termín sa nebude predlžovať a publikované budú výhradne príspevky účastníkov, ktorí sa zúčastnia na rokovaní konferencie. Príspevok je potrebné spracovať podľa šablóny zverejnenej na tejto webovej stránke v časti "Registrácia" a odovzdať prostredníctvom registračného systému vo formáte MS Word. Upozorňujeme, že príspevky, ktoré nebudú písané podľa pokynov a šablóny nebudeme môcť zaradiť do zborníka z dôvodu náročnosti následného technického spracovania.

 

Profil konferencie

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry