Partneri:

Sekcie


Po kliknutí na názov sekcie sa Vám zobrazí zoznam prihlásených účastníkov, názvy a abstrakty ich príspevkov:

Sekcia 1: Výskum a nástroje mimovládneho sektora a akadémie v oblasti súdnictva a dobrej správy vecí verejných 

Anotácia: Sekcia sa venuje pôsobeniu mimovládneho sektora a akademikov v oblasti justície a dobrej správy vecí verejných. Súdnictvo v SR čelí viacerým výzvam najmä s ohľadom na jeho efektivitu, dĺžku konaní alebo dôveryhodnosť. Oblasť správy vecí verejných trpí podozreniami z neefektivity nakladania s verejnými prostriedkami a z konfliktov záujmov, častými výmenami zamestnancov verejnej správy, absenciou niektorých mechanizmov na prevenciu korupčného správania a podobnými javmi. Príspevky v sekcii by mali predstaviť výskum orientovaný na analýzu, komparáciu a návrhy riešení problematických fenoménov súdnictva a dobrej správy vecí verejných. Zároveň v sekcii privítame príspevky ponúkajúce spoločenské a právne nástroje mimovládneho sektora smerujúce k zvýšeniu dôveryhodnosti a efektivity súdnictva a k zvýšenej transparentnosti. Sekcia má ambíciu o.i. predstaviť na akademickej pôde prácu mimovládnych organizácií a nástroje, ktoré používajú, s cieľom výmeny skúseností a otvorenia diskusie s členmi akademickej obce a hosťami z praxe. 

Garanti: doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., JUDr. Vladislav Mičátek, PhD.

Koordinátor sekcie: Mgr. Ján Mazúr: jan.mazur(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

 

Sekcia 2: Rovnosť a nerovnosť pred zákonom vo vzťahu k slabším subjektom práva

Anotácia: Sekcia je venovaná problematike ústavného princípu rovnosti osôb pred zákonom vo väzbe na postavenie slabších subjektov práva. Otázka rovnosti a nerovnosti by mala byť základným nosným pilierom pre vymedzenie diskutovanej témy. Obsahové zameranie príspevkov by sa malo dotýkať predovšetkým vzájomných súvislostí vznikajúcich medzi subjektmi práva v oblasti pracovného, občianskeho a obchodného práva. Tradičný princíp rovnosti a ochranu slabšej strany však možno skúmať aj z pohľadu iných právnych disciplín. S postupným spoločenským, ekonomickým a politickým vývojom dochádza k zmene vžitých paradigiem. Hlavná pozornosť je preto orientovaná na definovanie a analýzu konkrétnych problémov aplikačnej praxe v korelácii s právnym stavom de lege lata ako aj návrhmi na ich riešenie de lege ferenda. Sekcia je plánovaná ako platforma pre stretnutie odborníkov z rôznych profesijných sfér, ktorej cieľom je poskytnúť priestor pre prezentáciu aktuálnych výsledkov vedecko-odbornej činnosti, a otvoriť interdisciplinárnu dišputu o zásadných nedostatkoch právnej úpravy. Takto získané informácie by mali byť predpokladom pre následnú formuláciu záverov pre jednotlivé vedecké výstupy. Cenným prínosom bude najmä porovnanie rozdielnych prístupov pri uplatňovaní poznatkov naprieč právnymi odvetviami pri poukazovaní na možné riešenia v praktickej rovine.

Garanti: JUDr. Imrich Fekete, CSc., JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Koordinátor sekcie: JUDr. Bianka Tkáčová: bianka.tkacova(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk

 

Sekcia 3: Občianske právo na križovatke nového a starého

Anotácia: Sekcia je zameraná na problematiku novej právnej úpravy civilného práva procesného, ako aj hmotné práva v Slovenskej republike. Bude sa zaoberať systémovými otázkami novej právnej úpravy ako hodnotového celku, ako aj parciálnymi problémami jednotlivých inštitútov občianskeho práva v prípadnej vertikálnej komparácii s pôvodnou právnou úpravou. Vítaná bude i horizontálna komparácia s inými právnymi úpravami kontinentálnej Európy, čomu je prispôsobený aj široký medzinárodný charakter tejto konferencie. Predpokladané štádiá legislatívneho procesu rekodifikácie súkromného aj procesného práva umožnia aj bohatú vedeckú diskusiu. 

Garanti: doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

Koordinátor sekcie: Mgr. Samuel Rybnikár: samuel.rybnikar(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk

 

Sekcia 4: Dokazovanie v konaní - prax a nové výzvy

Anotácia: Dokazovanie v konaní, ako normatívne upravený postup,  má svoje zásadné miesto v procese získavania právne relevantných poznatkov, ktoré majú reflexiu tak v samotnom priebehu konania, ako aj v predznačení jeho výsledku. Jednotlivé procesné inštitúty súvisiace s dokazovaním bezprostredne determinujú jeho efektivitu, ale primárne musia byť nastavené tak, aby rešpektovali základné garancie práva na spravodlivý proces, s dôrazom na zachovanie princípov právnej istoty, legality, proporcionality. Uvedené princípy sú zásadné pre vymedzenie rozsahu intervencie subjektov, ktorým bola v tomto procese zverená rozhodovacia právomoc, rovnako pre vymedzenie rozsahu procesných práv a povinností strán v konaní a v širšom kontexte tiež  subjektov, ktoré sa tohto procesu zúčastňujú a môžu ho ovplyvniť. V súčasnosti stále viac rezonuje otázka rýchlej a účinnej ochrany subjektívneho práva, smerujúcej k vydaniu meritórneho rozhodnutia, s dôrazom na efektívny postup aj pri získavaní poznatkov nevyhnutných pre podklad rozhodnutia. Tomu sa prispôsobujú aj modifikácie princípov smerujúcich k formalizácii procesu a jeho koncentrácii. Z právno-teoretického hľadiska a tiež s ohľadom na aplikačnú prax, je namieste sa zamyslieť nad otázkou, kde a aké sú limity rozsahu procesnej inštitucionalizácie konania, a to aj s dôrazom na nové formy realizácie procesných úkonov v konaní, pri ktorých musia zostať zachované základné ústavnoprávne garancie ochrany subjektívnych práv a právom chránených záujmov.         

Garant: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Koordinátor sekcie: JUDr. Zuzana Kiselyová, PhD.: zuzana.kiselyova(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk

 

Sekcia 5: Dopad nepresností legálnych definícií a zákonnej úpravy na vymožiteľnosť práva

Anotácia: Pojem „vymožiteľnosť práva“ je už dlhšiu dobu súčasťou právnického slovníka a je neustále skloňovaný prakticky vo všetkých právnych odvetviach. Základným nástrojom právnej regulácie je normatívny text, ktorý nevyhnutne pracuje okrem iného aj s definíciami rôznych inštitútov, pojmov a mechanizmov. Prax prináša mnohé aplikačné a interpretačné problémy, ktoré neprospievajú vymožiteľnosti práva. Neraz sa volá po novelizácii normatívneho textu s tvrdením, že jeho časť (definíciu inštitútu a pod.) treba naformulovať presnejšie, aby sa odstránili problémy. Je pritom otázne, či práve tento „legislatívny optimizmus“ založený na predstave, že každý problém sa dá vyriešiť prijatím či zmenou právnej úpravy, sám osebe neškodí vymožiteľnosti práva tým, že je na ujmu stabilite právnej úpravy a právnych vzťahov. Vo všeobecnosti totiž prislúcha orgánom aplikácie práva, najmä súdom, nachádzať význam právnych inštitútov ich výkladom a aplikáciou na konkrétne prípady takým spôsobom, aby sa dosiahol účel a zmysel zákona bez ohľadu na možné nepresnosti v jeho texte. Orgány verejnej moci na úseku tvorby ako aj aplikácie práva majú svoje nezameniteľné úlohy, ktoré len vo vzájomnej symbióze môžu realizovať princípy právneho štátu vrátane vymožiteľnosti práva.    

Garant: JUDr. Mária Duračinská, CSc., JUDr. Marián Giba, PhD., JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Koordinátor sekcie: Mgr. Tamara Čipková: tamara.cipkova(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk


Sekcia 6: Spravodlivý proces a jeho podoby, garancie a ľudskoprávna dimenzia

Anotácia: Sekcia sa zameriava na problém spravodlivosti v súdnom, administratívnom, disciplinárnom či inom konaní. Priestor dostanú príspevky venujúce sa zásadám konania, procesným inštitútom aj znakom právneho štátu, ktoré s problematikou spravodlivého procesu súvisia. Sekcia sa bude usilovať o ľudsko - právnu perspektívu problematiky, ako konečného kritéria spravodlivosti. Príspevky môžu byť preto zamerané tiež na procedúry pred ústavnými súdmi či ESĽP, SD EU a pod. Ako už bolo naznačené, možno rozoberať aj správne konanie alebo konanie v rámci záujmovej samosprávy (napríklad postup podľa vnútorných predpisov fakulty s ohľadom na právo na vzdelanie) a pod. Invencii a okruhom problémov, ktoré s danou témou súvisia sa medze nekladú. Sekcia má interdisciplinárny záber, uvíta príspevky pozitívno - právneho, právno - filozofického či právno - historického charakteru. 

Garanti: JUDr. Katarína Lenhartová, PhD., JUDr. Martin Turčan, PhD.

Koordinátor sekcie: Mgr. Tomáš Meszároš: tomas.meszaros(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

 

Sekcia 7: Výzvy práva v kyberpriestore

Anotácia: Právne inštitúty verejného aj súkromného práva s tradíciou niekoľkých desaťročí alebo stáročí v súčasnosti čelia mnohorakým výzvam moderných technológií. Osobitne kyberpriestor je fenoménom, ktorý predstavuje právnu výzvu napr. v otázkach súdnej príslušnosti a rozhodného práva v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, v otázkach zodpovednostných vzťahov, pri ochrane duševného vlastníctva, úprave súťažného práva v kyberpriestore, ochrane súkromia a osobných údajov, alebo pri úprave kyberkriminality. Právo a právna veda musia reagovať na viaceré nové, donedávna neznáme právne problémy, súvisiace s kyberpriestorom – napríklad na samotný pojem a postavenie tzv. práva informačných a komunikačných technológií, právnu úpravu identity v kyberpriestore (tzv. avatar, alebo ukradnuté či falošné identity), nové objekty právnych vzťahov (virtuálne objekty, doménové mená, virtuálna škoda, cloud computing), nové podoby právnych úkonov a administratívnych postupov (e-transakcie ako sú elektronický podpis, elektronický obchod, e-government, elektronizácia justície a zdravotníctva a pod.), nové formy riešenia sporov (online riešenie sporov), a dokonca nové formy vedenia vojny a terorizmu (kybernetická vojna, kybernetická bezpečnosť). Konferenčná sekcia „Výzvy práva v kyberpriestore“ je otvorená diskusiám o všetkých naznačených aspektoch vzájomných vzťahov medzi kyberpriestorom a právom. 

Garanti: doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA., Mgr. Martin Daňko, PhD.

Koordinátor sekcie: Mgr. Jozef Andraško: jozef.andrasko(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk 

 

Sekcia 8: Participatívna demokracia v 21. storočí

Anotácia: Globalizácia je komplexný a nezvratný proces, ktorý má viac rozmerov, a to: ekonomický, sociálny a politický. Nadnárodné korporácie svojou ekonomickou silou a ekonomickou mobilitou významne ovplyvňujú fungovaniu štátu a jeho ústavných orgánov. Význam mocenských atribútov, ktorými disponujú jednotlivé štáty, klesá, a to v závislosti od ekonomickej vyspelosti, veľkosti územia, miery integrácie atď. Štát stratil časť moci v prospech medzinárodných organizácií, časť v prospech menších územných celkov, ale i iných subjektov na vnútroštátnej či nadnárodnej úrovni. Mimoriadne aktuálnou otázkou sa stávajú formy a metódy účasti na výkone verejnej moci vo všetkých jej sférach a osobitne subjekty, ktoré sa na jej výkone môžu podieľať. Okrem volieb a referenda sú to činnosti organizovanej resp. neorganizovanej občianskej spoločnosti, orgánov územnej i záujmovej samosprávy. Podnetom vyššej miery participácie obyvateľstva je vhodný právny základ ako východisko pre vytvorenie priestoru sociálneho dialógu pre zainteresovaných členov komunity. Osobitne tento jav možno vnímať v oblasti financovania územnej samosprávy, kde sa od roku 2005 sa v podmienkach SR realizuje proces fiskálnej decentralizácie spojený s decentralizáciou verejnej správy. Cieľom tohto procesu bolo dosiahnuť vyššiu mieru zodpovednosti a transparentnosti orgánov územnej samosprávy pri rozhodovaní o verejných prostriedkoch v regióne. Priamym dôsledkom tejto občianskej aktivizácie je individuálna alebo kolektívna participácia obyvateľstva (tzv. participatívna komunita) v procese tvorby participatívneho rozpočtu ako súčasti rozpočtu územnej samosprávy. Obyvateľstvo tak má možnosť priamo ovplyvniť na základe svojich návrhov podľa svojich predstáv použitie vyčlenenej časti rozpočtových prostriedkov.                     

Garanti: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

Koordinátor sekcie: Mgr. Andrea Koroncziová: andrea.koroncziova(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

 

Sekcia 9: Fenomén ekonomickej kriminality a právne nástroje na jej eliminovanie

Anotácia: Je nespochybniteľným faktom, že fenomén ekonomickej kriminality je problematikou, ktorej rozsah a závažnosť v posledných rokoch radikálne stúpli a ekonomická kriminalita sa stala neuralgickým bodom nielen vedy trestného práva, ale aj aplikačnej praxe. Pojem ekonomická kriminalita nebol doposiaľ uspokojivo definovaný a v odbornej literatúre nachádzame rôzne vymedzenia daného pojmu, ktorý je pomerne často stotožňovaný, resp. zamieňaný s pojmom hospodárska kriminalita, či kriminalita bielych golierov (tzv. white collar crime). Rovnako ako neexistuje konsenzus v pojmovom vymedzení ekonomickej kriminality, tak je nutné zdôrazniť, že ekonomická kriminalita je prevažne kriminalitou latentnou, t.j. kriminalitou neoznámenou alebo nezistenou. Tento fakt do značnej miery vyplýva z interdisciplinárneho charakteru ekonomickej kriminality ako aj z častej dôkaznej núdze pri dokazovaní viny páchateľom. Preto cieľom tejto sekcie je prispieť k odhaľovaniu a postihovaniu ekonomickej kriminality konfrontáciou poznatkov z rôznych právnych odvetví, ktorá by mohla prispieť k zníženiu latentnosti ekonomickej kriminality a zefektívneniu účinnosti právnych nástrojov na jej eliminovanie.

Garant: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Koordinátor sekcie: Mgr. Marek Mezei: marek.mezei(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

 

Sekcia 10: Právne nároky zmluvných strán a ich uplatňovanie v súdnom a rozhodcovskom konaní

Anotácia: Sekcia je zameraná na nároky zmluvných strán a otázky ich uplatňovania v súdnom a rozhodcovskom konaní. Otázka vymožiteľnosti práv vyplývajúcich   zo  záväzkových vzťahov je pre obchodnú a právnu prax osobitne významná, pričom v určitých situáciách môže mať pre subjekty – zmluvné strany význam až existenčný. Neefektívne fungujúce súdnictvo vedie v praxi k tomu, že zmluvné strany už pri uzatváraní zmluvných vzťahov hľadajú možnosti efektívnejšieho a rýchlejšieho  riešenia prípadných sporov, pričom takéto riešenie predstavuje najmä rozhodcovské konanie. Jednotlivé príspevky by sa mali zameriavať na analýzu a komparáciu jednotlivých právnych nástrojov uplatňovania nárokov zo zmlúv v súdnom konaní a v rozhodcovskom konaní, pričom by sa mali zameriavať na právne a spoločenské nástroje, ktoré by mohli podporiť budovanie efektívnejšieho a dôveryhodnejšieho súdnictva.  Rovnako je možné analyzovať výhody, prípadne nevýhody rozhodcovského konania vo vzťahu ku konaniu súdnemu. Analýza nástrojov smerujúcich k zlepšeniu a zefektívneniu súdnictva  by mala zohľadňovať jednak súčasný stav, ale mala by sa zamerať aj na právnu úpravu de lege ferenda, pričom závery formulované v jednotlivých príspevkoch by mali naznačovať  možné cesty a spôsoby smerujúce k vybudovaniu efektívneho a dôveryhodnejšieho súdnictva. 

Garant: prof. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Michal Ďuriš, PhD. 

Koordinátor sekcie: JUDr. Peter Lukáčka, PhD.: peter.lukacka(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk


Sekcia 11: Pokrokový rozvoj medzinárodného práva v oblasti energetickej bezpečnosti

Anotácia: Sekcia sa zameriava na medzinárodnoprávne aspekty energetickej bezpečnosti. Bude sa zaoberať systémovými otázkami trhového alebo strategického prístupu k energetickej bezpečnosti, najmä problematike bezpečnosti dodávok, zodpovednosti štátov pri držbe a nakladaní s nerastnými surovinami, ako aj zodpovednosti tranzitných štátov. Priestor dostanú predovšetkým príspevky venujúce sa analýze neprerušovanej fyzickej dostupnosti energetických produktov na trhu, využívaniu obnoviteľných zdrojov, trendom vývoja medzinárodného práva a práva EÚ v oblasti energetiky, koncepciám energetických únií a transferu z exportných krajín. Vítané sú aj príspevky týkajúce sa ochrany hospodárskej súťaže ako nástroja na posilnenie efektívnosti energetických trhov. Rovnako uvítame aj interdisciplinárne témy venujúce sa životnému prostrediu, globálnej reakcii na zmenu klímy, dekarbonizácii ekonomiky a suverenite štátov v týchto otázkach. Sekcia by mala slúžiť predovšetkým na výmenu vedeckých poznatkov, ktoré neskôr môžu byť formulované do relevantných záverov.

Garant: JUDr. Andrej Králik, PhD., LLM., Mgr. Kristína Jurkovičová

Koordinátor sekcie: Mgr. Soňa Ondrášiková: sona.ondrasikova(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: anglický jazyk


Sekcia 12: Proporcionalita a subsidiarita európskeho práva a otázky “nadregulácie" a “podregulácie"

Anotácia: Príspevky a diskusia v sekcii sa zamerá na kritickú analýzu formy, rozsahu a obsahu prijímanej sekundárnych prameňov európskeho práva. Pri prijímaní sekundárnej legislatívy musí byť vyhodnotená subsidiarita a proporcionalita zavádzaného opatrenia a zvolených nástrojov. Vedie však uvedená povinnosť skutočne k subsidiarite a proporcionalite európskej legislatívy alebo ide len o formálny krok? Je prijímaná európska legislatíva skutočne proporcionálna a subsidiárna? Možno vzhľadom na rozsah a malý manévrovací priestor pre štáty stanovený v mnohých smerniciach (napríklad DPH, verejné obstarávanie) hovoriť o smernici stále ako o nástroji harmonizácie, alebo ide už o de facto unifikáciu? Ďalej sa môžu účastníci sekcie zamerať na analýzu konkrétnych prípadov, kedy európska legislatíva prekročila rámec toho, čo je potrebné upravovať na európskej úrovni (“nadregulácia”), ako aj na prípady, kedy sa európska regulácia javí ako potrebná, avšak dané vzťahy ešte stále neboli upravené (“podregulácia”). 

Garanti: Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD.

Koordinátor sekcie: Mgr. Barbora Blašková: barbora.blaskova(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: anglický jazyk

 

 

 

Sekcie

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry