S p o n z o r i :SEKCIE A TÉMY


Sekcia európskeho práva (EN) Zneužitie práva v medzinárodnom, európskom a vnútroštátnom práve
Sekcia finančného práva (SK/CZ) Trendy v teórii a praxi finančného práva – nové výzvy
Sekcia medzinárodného práva súkromného (SK/CZ) Európska únia a medzinárodné právo súkromné
Sekcia medzinárodného práva verejného (SK/CZ) Medzinárodnoprávne aspekty krízy na Ukrajine 
Sekcia občianskeho práva (SK/CZ) Ochrana slabších v občianskom práve 21. storočia
Sekcia obchodného práva (SK/CZ) Uplatnenie nových procesných kódexov v obchodnom práve
Sekcia pracovného práva (SK/CZ) Migrácia pracovných síl v európskom priestore
Sekcia práva duševného vlastníctva (SK/CZ) Realizácia právnych vzťahov v kyberpriestore
Sekcia právnych dejín (SK/CZ) Križovatky a zlomy v záväzkovom práve
Sekcia rímskeho práva (SK/CZ) Právo a politika v antickom Ríme
Sekcia správneho práva (SK/CZ) 50 rokov Správneho poriadku
Sekcia teórie práva (SK/CZ) Právo a ideológia
Sekcia trestného práva (SK/CZ) Zásada ne bis in idem – hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty
Sekcia ústavného práva (SK/CZ) Základné práva a slobody priznané Ústavou SR a ich vzťah k medzinárodnému a úniovému právu
Sekcia práva životného prostredia (SK/CZ) Význam ústavnoprávnej ochrany životného prostredia a jednotlivých jeho zložiek

 

Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017
vytvoril Vojtech Budaváry