S p o n z o r i :PRÍSPEVOK


Príspevok je potrebné odoslať cez Online registračný systém najneskôr do 15.4.2017.

Príspevok je potrebné upraviť v zmysle inštrukcií uvedených v šablóne príspevku.

Šablóna príspevku

Len príspevky, ktoré boli prezentované počas konferencie, spracované podľa určenej šablóny, zaslané v stanovenom termíne a odporučené na publikáciu určeným recenzentom budú publikované v zborníku z konferencie.

 

Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017
vytvoril Vojtech Budaváry