Partneri:

Registrácia


 

Vstúpte do registračného systému tu.

 

Dôležité termíny

Termín pre prihlásenie sa a zaslanie abstraktu: 15.9.2015

 • využite online registračný systém uverejnený na tejto web stránke
 • po tomto termíne nebudú prijímané žiadne ďalšie prihlášky
 • pokiaľ prihlásený účastník nezašle do uvedeného termínu abstrakt (prostredníctvom elektronického systému), jeho príspevok bude vyradený a nebude možná jeho aktívna účasť na konferencii
 • organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť prihlášku (resp. vyzvať účastníka na zmenu témy príspevku), ak jeho téma nebude korešpondovať s témou v danej sekcii
 • z časových dôvodov môže organizátor po dohode s účastníkom určiť, že účastník svoj príspevok na konferencii neprednesie (príspevok bude publikovaný v zborníku),
 • organizátor si vyhradzuje právo ukončiť možnosť prihlasovania účastníkov konferencie pred stanoveným termínom, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti.

Termín splatnosti konferenčného poplatku: termín, ktorý je uvedený na Vašej faktúre

 • po prihlásení sa na konferenciu prostredníctvom on line registračného systému, Vám bude na Váš e-mail zaslaná elektronická forma faktúry, v ktorej sa nachádza výzva na uhradenie konferenčného poplatku (vo výške 66,- EUR v prípade prihlásenia do 30.6.2015 alebo vo výške 76,- EUR v prípade prihlásenia sa po uvedenom termíne) a informácie potrebné na zrealizovanie platby.
 • poplatok je nutné uhradiť do termínu splatnosti faktúry, ktorý je uvedený na faktúre, vystavenej účastníkovi prostredníctvom elektronického systému po jeho registrácii. V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas v celej výške, si organizátor vyhradzuje právo stornovať prihlášku - t.j. vylúčiť účastníka zo zoznamu účastníkov konferencie
 • konferenčný poplatok sa  nevracia ani v prípade neúčasti alebo vylúčenia účastníka
 • platbu konferenčného poplatku je možné realizovať výhradne prevodom na účet (nie je možné ho uhradiť priamo na konferencii, resp. v hotovosti)
 • Dôležité je, aby ste pri platbe uviedli variabilný symbol, ktorý je uvedený vo Vašej faktúre, aby sme vedeli identifikovať Vašu platbu. Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko.

Termín pre zaslanie príspevku: 1.11.2015

 • kompletný príspevok je potrebné odovzdať prostredníctvom on line registračného systému, a to v slovenskej (resp. českej) alebo v anglickej verzii 
 • na príspevky zaslané po vyššie uvedenom termíne sa nebude prihliadať a nebudú v zborníku publikované
 • prosíme o odovzdanie príspevku, ktorý bude napísaný výhradne za pomoci šablóny v programe MS Word a podľa uvedených inštrukcií:

          SK_šablóna_na_príspevok.doc            ENG_sample_dokument.doc

Publikačné výstupy konferencie

Publikačným výstupom konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov s pridelením ISBN, ktorý bude vydaný po skončení konferencie v elektronickej podobe na CD nosiči. Publikované budú výhradne príspevky, ktoré budú prezentované na konferencii. Zborník bude súčasne trvalo dostupný na webovej stránke konferencie a zaradený do medzinárodných knižničných databáz. 

 

Registrácia

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry